Statistisk analys

BEARBETANDE AV DATA

 

De svar vi får från eleverna som fyller i enkäter kommer att sammanställas och analyseras innan de skickas vidare till tågoperatörer.

PRAKTIK

UTVÄRDERING

STATISTISK ANALYS

LEVERANS

När en lokförarelev utvärderat sin praktikperiod så kommer den utvärderingen att analyseras och sammanställas till en rapport tillsammans med andra utvärderingar vilket ger eleven en anonymitet när rapporten skickas till respektive företag.

 

Utvärderingen är kategoriserad i 3 olika delar; Handledarrelaterat, organisationsrelaterat och praktikrelaterat.

 

De här frågorna ger tillsammans ett värde för att beskriva elevens totala uppfattning om praktikperioden.

Från dessa värden så skapas en flödesbild från elevens initiala intryck av organisationen från praktikperiod 1 till och med praktikperiod 5 där de här kategorierna har ett centralt fokus.

Analyser av utvärderingarna kan göras på ett bolag i helhet men också inriktat på specifika orter för att i sin egen organisation få en tydlig bild av vilka orter som har en god hantering av praktikanter, men även se vilka orter och områden som har möjliga åtgärder för förbättring.

 

Vi kan även ta fram en konkurrentanalys där man kan hur de andra bolagen presterar på olika områden för att bolagen ska kunna lära sig av varandra och på så sätt tillsammans förbättra sin arbetsmiljö och göra sin organisation mer attraktiv för framtida lokförare. Detta kommer att främja konkurrenssituationen kring personal framgent men även förbättra för nuvarande personal och lokförarelever.

 

Vi skapar också stödmaterial till utbildningsorganen för att de skall få bättre insikt kring hur deras elever upplever sin praktik. Det finns också möjlighet att fånga upp elever som eventuellt haft en negativ upplevelse för att snabbt kunna åtgärda det tillsammans med elev, organisation och skola.

 

Så med andra ord en god grund för att tillsammans förbättra för alla parter.

 

Designed by freepik.com

Adress

Lokförarelev

Strombergsväg 110

90728 Umeå

E-post

info@lokforarelev.se

Lokforarelev.se är en konkurrensneutral och elevbaserad organisation. © Lokforarelev 2017